İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş yeri ortam ölçümleri hizmeti

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Sembol OSGB olarak işyerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla işyerindeki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini veriyoruz.

Ortam Ölçümleri

1. Ortam Titreşim Ölçümü
2. Termal Konfor Ölçümü
3. Gürültü Ölçümü
4. Toz Ölçümü
5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
6. Aydınlatma Ölçümü
7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
8. Silika Ölçümü
9. Aeresol Ölçümü
10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
12. Makine Gürültüsü Ölçümü
13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Ortam Ölçümü Aşamaları aşağıdaki şekliyle sıralanabilmektedir:

Strateji belirlendikten sonra gerçekleştirilen ortam ölçümleri için ön hazırlık tutanağı hazırlanmaktadır.

Ortam Ölçümü Ön Hazırlık; Ölçümlere başlamadan önce ortam ölçümünün birlikte yürütüleceği işyeri çalışanları ölçümün nasıl yürütüleceği hususunda (ölçümün amacı, nasıl yapılacağı ve normal çalışma düzeninin dışına çıkılmaması, ortam ölçüm cihazını çıkarmamaları) bilgilendirilir.Ortam Ölçümleri cihazların kullanım talimatlarına uygun olarak yürütülmelidir.

Ortam Ölçümü sonucunda kayıt formu hazırlanır, raporlama oluşturulur.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ YENİLENME SÜRELERİ

Ortam ölçümleri yenileme süreleri İş Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan Risk Değerlendirmesi ile paralel olmakla birlikte bazı parametreler mevcuttur. Bunlar ; (mevzuatta belirtilen periyodik ölçüm zamanları hariç)

A) Çalışan sayısında değişiklik, proses, kulanılan hammadde, ekipman ,iş kazası ve işyeri ortam değişikliği gibi durumlarda
B) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi durumunda,
C) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi durumunda,
D) Uygulanan, belirlenen kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi durumunda yapılır, yenilenir.

İşveren bu durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni, ölçüm, test ve analizleri yaptırır ve tekrarlar. Bu durumda Risk Değerlendirmesi de tekrarlanırken güncel ölçümler istenir. Risk değerlendirmesine paralel olarak tehlike sınıfları sırasıyla 2, 4, 6 yıllık süre içerisinde yenileceğinden ölçüm ve kontrollerinde değerlendirilmesi ve yenilenmesi de bununla doğru orantılı olmaktadır.
Bu ölçümler müfettiş denetiminden önce, çalışanın sağlığı ve işyerinin uygun çalışma ortamı sağlanmasını teyit etmek amacıyla da yapılır. Ortamdaki riskler en düşüş maruziyet etkin değerini geçmemeli, buna uygun işveren Kişisel Koruyucu Donanım sağlamalıdır. Buna örnek olarak gebe çalışanların çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri 80 dB (A) yı geçmemesi sağlanır. Limitleri aşan gürültülü ortamdaki çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılması yasak olup, müfettiş kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde ortamdaki riskler limitini aşıyorsa işverene yaptırım uygulanmaktadır. Bu yüzden işveren yukarıdaki parametrelere binaen ortam ölçümleri yenilemelidir.
Sembol OSGB olarak ÇSGB tarafından yerine getirilmesi istenilen belgeleme, raporlama hizmetlerini veriyor ve arşivleme hizmeti ile kusursuz olarak is sağlığı ve güvenliği tedbirleri almanızı sağlıyoruz.

ORTAM ÖLÇÜMÜ YAPAN FİRMALAR

Meslek hastalıklarına sebep olan etkenleri doğru belirlenmesi için işyeri ortamındaki kişisel maruziyet faktörleri ve çalışma ortamına uygun kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ortam ölçümü yapan firmalar ile iletişime geçip ortam ölçümü hakkında detaylı bilgi alın.

ORTAM ÖLÇÜMÜ FİYATLARI

Ortam ölçümü fiyatları hakkında araştırma yapıyorsanız öncelikle dikkat etmeniz faktör OSGB firmasının bu konuda kaliteli referanslara sahip olmasıdır. Ekip ortam ölçümü hakkında bilgili olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.  Ortam ölçümü fiyatları hakkında detaylı bilgi için uzmanlarımızla iletişim kurabilirsiniz.

ORTAM ÖLÇÜMLERİYLE İLGİLİ YÖNETMELİK:

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721

Tozla Mücadele Yönetmeliği: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2301/33287

Sembol OSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır. Sembol OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz DAİMA GÜVENDEDİR!!!

Konuşmaya Başla
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz.
Merhaba ben Sembol Osgb Teknik Destek Uzmanınız!
Sembol Osgb Web Sayfamızdaki İş Yeri Ortam Ölçümleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var?

Hemen Yardımcı Olabilirim...
Powered by