İş Kanunu Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2019 Yılı)
Kanun MaddeCeza MaddeCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı
olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi
muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren
veya vekillerine ayrı ayrı.
26.027  TL
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan
işverene eşit davranmadığı her işçi için
219 TL
799/b7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.)366 TL
899/cYazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.219 TL
1499/cÇağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.219 TL
2899/dİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.219 TL
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.857 TL
30101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.3.251 TL
30101İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.3.251 TL
32102/aÜcretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.236  TL
39102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.236 TL
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek814 TL
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.857 TL
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 857 TL
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.337 TL
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.416 TL
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için416  TL
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.416 TL
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.416  TL
60103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak337 TL
63104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.292 TL
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.416  TL
68104Ara dinlenmesini uygulamamak2.292  TL
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.2.292 TL
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.2.292 TL
72104Yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak2.292 TL
73104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek2.292  TL
74104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.292  TL
75104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek2.292 TL
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek2.292 TL
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)26.027 TL
92107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.20.822  TL
96/1107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.20.822 TL
96/2107İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.20.822 TL
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.20.822 TL

Not:

– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce uygulanır.

Konuşmaya Başla
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz.
Merhaba ben Sembol Osgb Teknik Destek Uzmanınız!
Sembol Osgb Web Sayfamızdaki İş Kanunu Cezaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var?

Hemen Yardımcı Olabilirim...
Powered by